Veilig Sportklimaat

Wij als vereniging vinden het belangrijk dat onze leden in een veilig klimaat kunnen sporten, zonder gehinderd te worden door onsportief gedrag en of ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Wij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit geldt voor zwemmers, trainers, zweminstructeurs, vrijwilligers, ouders, etc. Wij vragen iedereen die bij S.Z.V. De Duinkikkers betrokken is, in welke vorm dan ook, om dit na te leven. Om hier vorm aan te geven zetten we een aantal middelen in, te weten een aannamebeleid voor vrijwilligers, door het bestuur vastgelegde gedragsverwachtingen en de verklaring omtrent gedrag (VOG).

Aannamebeleid vrijwilligers
Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. S.Z.V. De Duinkikkers neemt de volgende stappen bij het inzetten van vrijwilligers:

• Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
• De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen.

Downloads

PDF Privacyverklaring S.Z.V. De Duinkikkers
PDF Huishoudelijk regelement
PDF Gedragscode zwembadbranche
PDF Statuten S.Z.V. De Duinkikkers (1996)
PDF Statuten S.Z.V. De Duinkikkers (wijzigingen per 2021 – concept)
Link Reglementen – KNZB

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet trad op 25 mei 2018 in werking. Letterlijk gaat AVG (in het Engels: ‘GDPR’) over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

Globaal komt de nieuwe wet op het volgende neer:

 • De privacy rechten van de eindgebruiker (bijvoorbeeld een lid, vrijwilliger of werknemer van je vereniging) worden uitgebreid;
 • Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens;
 • De wet geeft toezichthouders meer mogelijkheden voor handhaving.

Onderstaand wordt beschreven hoe S.Z.V. De Duinkikkers omgaat met het zorgvuldig hanteren van de AVG-wet.  De totstandkoming hiervan is in samenwerking gegaan met de KNZB.

Toestemming vragen of informeren
Toestemming vragen en informeren zijn duidelijk verschillende zaken met verschillende consequenties. Een vereniging dient zijn leden te informeren over bijvoorbeeld een privacy statement. Dat betekent dat persoonsgegevens (conform statuten en reglementen) worden gedeeld met KNZB, de regio of organisatoren van wedstrijden. En dat foto’s in onze nieuwsbrief, social media en op de eigen website mogen worden geplaatst. Deze activiteiten zijn bij een (sport)club als normaal te beschouwen.

Omgang met beeldmateriaal
Veel vragen gaan over wat wel en niet mag met foto’s en film. Als vuistregel kan men ervan uit gaan dat voor het maken en publiceren van wedstrijdbeelden geen toestemming nodig is, ook niet bij jeugdevenementen of bij herkenbare individuen. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting. Omdat veel wedstrijden plaatsvinden in een besloten ruimte – alleen open water zwemwedstrijden niet – is het wel wenselijk kenbaar te maken dat er gefotografeerd of gefilmd wordt. Dat kan door de foto- en videocamera’s duidelijk in beeld te hebben. Het filmen of fotograferen beperkt zich niet tot de eigen club. Als in een accommodatie het filmen of fotograferen is verboden, is het ook voor bezoekers niet toegestaan dit te doen.

Heimelijk filmen is niet toegestaan. Als een organisator het vermoeden heeft dat de persoon die filmt of fotografeert hier ongepaste bedoelingen mee heeft, zal de vereniging de persoon hierop aan te spreken en vragen zich te identificeren. Als een persoon niet afdoende kan uitleggen waarom hij/zij in het zwembad aan het filmen is, kan de toegang ontzegd worden.

Mocht een lid van S.Z.V. De Duinkikkers bezwaar hebben tegen publicatie van een foto van hem of haar, dan kan hij/zij of de ouders/verzorgers dit kenbaar maken bij het bestuur van de vereniging.

Gedragsregels S.Z.V. De Duinkikkers

 • De kleedkamers mogen (pas) tien minuten voor aanvang van de trainingen worden gebruikt. Dit is belangrijk om de groep die ervoor zwemt geen overlast te bezorgen.
 • Er wordt in de kleedkamer gewacht, totdat één van de trainers naar de kleedkamers toe komt om te zeggen dat de zwemmers naar de zwemzaal mogen komen.
 • Het is verplicht om voor het zwemmen te douchen. Ook moet er na het zwemmen worden gedoucht.
 • Een vereiste om deel te mogen nemen aan een training is dat je gewone badkleding aan hebt. Dit houdt dus in dat de meisjes een badpak dragen en de jongens een (strakke) zwembroek. Een bikini of een lange wijde zwembroek zijn dus niet toegestaan. Ook het dragen van een onderbroek onder je zwembroek is niet toegestaan
 • Lange haren moeten in een staart. Wil je dit niet, dan kan een badmuts worden gedragen.
 • Medische problemen en/of medicatie moet ten alle tijden aan de trainers gemeld worden, zodat zij hier extra goed op kunnen letten.
 • Gebruik van mobiele telefoons is in het zwembad en de kleedkamers verboden.
 • Het kleine badje is verboden terrein. Hierin mag niet gespeeld worden.
 • Tijdens de trainingen mogen, in verband met de veiligheid, geen sieraden worden gedragen. We adviseren daarom om alle sieraden en andere waardevolle eigendommen thuis te laten. Wanneer je aan de trainer vraagt of hij je sieraad wilt bewaren, is dit volledig op eigen risico.
 • De trainers (c.q. de vereniging) zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal (uit bijvoorbeeld de kleedkamers). Persoonlijke eigendommen dienen in een sporttas naar de zwemzaal worden meegenomen. Ook dan blijft gelden: eigen risico.
 • Tijdens de trainingen/wedstrijd blijven er geen spullen onbeheerd achter in de kleedkamer. Dit betekent, dat je al je spullen in een kluisje opbergt, of, als deze niet beschikbaar zijn, je ze in een (grote/sport) tas meeneemt naar het zwembad.
 • De ruimte buiten de zwemzaal, waaronder ook de kleedkamers, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de trainers (c.q. de vereniging).
 • De trainers (c.q. de vereniging) zijn niet verantwoordelijk voor gevonden voorwerpen. Badkleding die blijft liggen, wordt afgegeven bij de receptie van het zwembad. Gevonden brilletjes/ badmutsen en Duinkikker-kledingstukken worden door de trainers tijdelijk bewaard (max 2 weken).
 • Er wordt veilig, plezierig en met onderling respect met elkaar omgegaan. Ongepast gedrag naar medezwemmers en/of trainers wordt door de trainers, in samenspraak met het bestuur, bestraft. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen De Duinkikkers het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen De Duinkikkers het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht, suggestie of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze het bestuur om preventieve maatregelen te nemen.

Bij de Duinkikkers zijn twee VCP’s aangesteld; Mevrouw Marjolijn Karelsen en de heer Rob Dirven.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie, pesten, agressie, discrimineren maar ook over doping, matchfixing, enzovoort. Van elke serieuze melding zal de VCP het bestuur op de hoogte brengen. Daarnaast kunnen zij u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Meer info:

Rob Dirven

Rob Dirven

Mijn naam is Rob Dirven, ik zwem in Basisgroep 4 en heb in het verleden ook waterpolo gespeeld bij De Duinkikkers. Ik woon samen met mijn partner en heb twee tieners. In het dagelijks leven werk ik als technisch specialist op het gebied van elektrische energievoorziening bij ProRail (beheerder van het spoorwegnet). Op verzoek van het bestuur heb ik mij beschikbaar gesteld om vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging te worden. Ik vind het van belang dat iedereen met plezier kan sporten. Als er zaken zijn binnen de vereniging waardoor iemand zich niet prettig voelt, dan zijn Marjolijn en ik beschikbaar als eerste aanspreekpunt. Wij zullen goed naar je luisteren en samen met jou bekijken welke weg het beste bewandeld kan worden om de problemen aan te pakken. Dus als je ergens mee zit of als je last hebt van pesten, agressie (verbaal of fysiek), (sexuele) intimidatie, etc., aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! We hebben een cursus VCP gevolgd bij NOC*NSF. Daarin hebben we geleerd hoe we verschillende situaties kunnen aanpakken. Ook kunnen we evt. doorverwijzen naar professionele hulp, bijvoorbeeld van de KNZB of van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Je kan me een bericht sturen via dit contactformulier.

Marjolijn Karelsen

Marjolijn Karelsen

Mijn naam is Marjolijn Karelsen en wil mij graag aan u voorstellen als een van de vertrouwenscontactpersonen van S.Z.V. De Duinkikkers. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen Max en Naomi. Max speelt met veel plezier waterpolo en is vaste keeper bij Heren 2. Ik werk als Apothekersassistente bij Apotheek Overhees en in mijn functie wordt  verwacht dat ik discreet en in vertrouwen kan handelen. Deze ervaring neem ik dan ook mee in mijn rol als vertrouwenscontactpersoon. Samen met Rob Dirven heb ik bij de KNZB een opleiding gevolgd. Mochten er zaken spelen, schroom dan niet om contact met Rob of mij op te nemen.  Weet dat we altijd naar jou luisteren en naar een oplossing zoeken of als dat nodig je doorverwijzen naar professionele hulp.
Je kan me een bericht sturen via dit contactformulier.